Strojírenství

23–41-M/01
hero-bg
hero-bg

Studijní program strojírenství má dlouholetou tradici. O absolventy tohoto oboru je velký zájem v regionálních firmách. Žáci se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů učí v odborných předmětech modelovat ve 3D a programovat CNC stroje. K dispozici mají výukové stroje s podporou CAD/CAM, dva produkční CNC stroje, 3D skener, 3D tiskárnu a 3D měřicí stroje. Na těchto zařízeních se seznámí s celým procesem výroby od projektu k realizaci výrobku a jsou rovněž schopni validovat celý proces.

První dva ročníky jsou společné, od třetího ročníku si žáci volí jedno ze zaměření:

CNC obráběcí stroje se zaměřuje na práci s počítačem v oblasti přípravy konstrukce (CADesign), výroby (CAManufacturing) a kontroly (CAQuality). Oblast konstruování se věnuje 3D modelům a 2D výkresům, oblast programování v řídicích systémech Siemens a Heidenhain a obsluha CNC strojů je podporována technologií výroby CAM. Kontrola se kromě měření komunálními měřidly věnuje také obsluze a programování 3D měřicích strojů.

Zpracování plastů nabízí vzdělávání v oblasti zpracování výrobků z plastů, a to především technologií vstřikováním. Pro konstrukci, výrobu a kontrolu těchto výrobků se v maximální míře využívají 3D CAD/CAM technologie.

Energetická zařízení jsou zaměřena na konstrukci, výrobu a kontrolu energetických zařízení včetně alternativních zdrojů energie.

Motorová vozidla seznamují žáky s konstrukcí, výrobou a kontrolou motorových vozidel. Důležitou součástí je diagnostika závad a opravy motorových vozidel.

Zaměření bude otevřeno při dostatečném počtu zájemců (min. 10 žáků).

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
4 roky
Způsob ukončení:

maturitní zkouška
maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
autoelektrikář

V letošním roce firmy TOS Znojmo, MICo a AG Znojmo nabízejí žákům oboru strojírenství stipendium v rozsahu 500–2000 Kč s následnou pětiletou pracovní smlouvou v jedné ze jmenovaných firem.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3. 4.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 2 3 3 11
Cizí jazyk I CIJ 3 3 3 2 11
Občanská nauka OBN 1 1 1   3
Dějepis DEJ 2       2
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie a ekologie CAE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2 1 1 6
Ekonomika EKO     2 1 3
Povinně volitelný ČJ/AJ/MAT         1 1
Nepovinný ČJ/AJ/MAT   [1]       [1]
Odborné předměty
Technická dokumentace TED 2 3     5
Materiály a technologie MTE 2       2
Základy techniky ZAT 3       3
Mechanika MEC   2     2
Stavba a provoz strojů SPS   2 5 5 12
Strojírenská technologie STT   3 2 3 8
Kontrola a měření KOM     2 2 4
Konstruování na počítači KNP   2 2 2 6
CNC obráběcí stroje COS   2     2
Ročníkový projekt ROP       2 2
Odborné předměty zaměření       4 6 10
Praxe PRA 3 3 2   8
Celkem v ročníku 31 32 32 33 128
Předměty ve volitelných zaměřeních
Energetická zařízení 1. 2. 3. 4. celkem
Energetická zařízení ENZ     2 2 4
Aplikovaná mechanika v energetice AME     2 2 4
Alternativní zdroje energie AZE       2 2
Zpracování plastů 1. 2. 3. 4. celkem
Technologie zpracování plastů TZP     2 2 4
Výrobní plastikářské nástroje VPN     1 3 4
Aplikovaná chemie ACH     1 1 2
Motorová vozidla 1. 2. 3. 4. celkem
Konstrukce motorových vozidel KMV     2 2 4
Aplikovaná mechanika vozidel AMV     2 2 4
Opravárenství OPR       2 2
CNC obráběcí stroje 1. 2. 3. 4. celkem
Programování CNC strojů PCS     2 2 4
Aplikovaná mechanika strojů AMS     2 2 4
CAD/CAM CDM       2 2