Přijímací řízení

hero-bg

Děkujeme všem uchazečům za zájem o naši školu a odevzdání přihlášky.
Uchazečům o maturitní obory bude elektronicky e-mailem odeslána pozvánka k jednotným přijímacím zkouškám po 20. březnu 2018.
Pokud uchazeč do 31. 3. 2018 neobdrží pozvánku, může kontaktovat školu na tel. čísle 568 832 201.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:
1. termín – 12. 4. 2018
2. termín – 16. 4. 2018


Přijímací řízení

Postup při přijímacím řízení je stanoven školským zákonem č. 561/2004 Sb. a novelou prováděcí vyhlášky (č. 353/2016 Sb.).

Kritéria přijímacího řízení jsou uvedena v přílohách.

Na všechny obory je vyžadováno potvrzení lékaře – vzor je v příloze.

IZO školy: 110250591

Bližší informace o možnostech studia mohou zájemci získat na dnech otevřených dveří nebo na telefonu 568 832 202.

Přihlášky se přijímají do 1. 3. 2018.

Přihlášky ke studiu lze stáhnout ze stránek MŠMT zde.

Přihlášky ke studiu je možné odevzdat osobně na sekretariátu ředitele školy na ulici Manželů Curieových 734 v pracovní dny v době od 7.00–15.30 hodin nebo zaslat poštou.

Cvičné testy k procvičování zde.


Potvrzení zájmu o studium – zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Na nástavbové studium se zápisový lístek nepodává.

Žáci základní školy obdrží zápisový lístek ve své základní škole nejpozději do 15. března 2018. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.
Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
Formulář žádosti najdete na stránkách Kraje Vysočina.


Kritéria 1. kola přijímacího řízení – neumělecké oboryve formátu PDF Kritéria 2. kola přijímacího řízení – umělecké oboryve formátu PDF Lékařský posudek – uchazeč 2018ve formátu PDF