Uměleckořemeslné zpracování kovů II

82–51-L/01
hero-bg
hero-bg

Práce kovářské a zámečnické. Absolvent umí samostatně zhotovovat a renovovat umělecké výrobky z kovů v duchu jednotlivých stavebních slohů a uměleckořemeslných prvků. Je schopen vytvořit technickou a technologickou dokumentaci a dokáže realizovat vlastní tvorbu. Zvládá výrobu dekorativních a užitných předmětů z kovů například bran, plotů, zábradlí a mříží. Zná způsoby konzervace a povrchových úprav výrobků a umí je použít.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách se zaměřením na restaurování kovů a vysokých školách uměleckého zaměření.autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
4 roky
Způsob ukončení:

maturitní zkouška
maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
autoelektrikář

Součástí vzdělávání je získání svářečského oprávnění pro svařování v ochranné atmosféře. Žáci získávají zaškolení na tvrdé pájení.

Žáci mohou za zvýhodněnou cenu získat řidičská oprávnění a svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře CO2, svařování plamenem nebo obalovanou elektrodou.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3. 4.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 2 3 3 11
Cizí jazyk I CIJ 3 3 3 2 11
Občanská nauka OBN 1 1 1   3
Dějepis DEJ 2       2
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie a ekologie CAE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2 1 1 6
Ekonomika EKO     2 1 3
Povinně volitelný ČJ/AJ/MAT         1 1
Nepovinný ČJ/AJ/MAT   [1]       [1]
Odborné předměty
Technická dokumentace TED 2       2
Materiály a technologie MTE 2       2
Dějiny výtvarné kultury DVK 3 4 1 2 10
Výtvarná příprava VYP 1 3 1 3 8
Technologie TEC 1 3 2 2 8
Technologická dokumentace TCD       2 2
Odborný výcvik ODV 6 10,5 17,5 14 48
Celkem v ročníku 36 35,5 36,5 36 144