hero-bg

Počítačové systémy

18–20-M/01
hero-bg

Moderní pojetí studijního oboru dynamicky reaguje na vývoj ve všech oblastech informačních technologií. Velký důraz je kladen na programování desktopových i webových aplikací s návazností na databázové systémy s použitím jazyků C++, Java a PHP. V oblasti počítačových sítí se žáci učí navrhovat jejich strukturu, konfigurovat aktivní prvky a následně síť realizovat a spravovat. Součástí oboru je i administrace osobních i serverových operačních systémů (MS Windows a Linux). Pro seznámení s problematikou hardwaru žáci navrhují zařízení z oblasti automatizace a regulace s jednočipovým mikroprocesorem.

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
4 roky
Způsob ukončení:

maturitní zkouška
maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
autoelektrikář

Ve 4. ročníku mají všichni zájemci možnost zdarma získat mezinárodně uznávaný komerční certifikát Cisco Networking Academy pro síťové specialisty a nově také certifikát Linux Essentials.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3. 4.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 2 3 3 11
Cizí jazyk I CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN 1 1 1   3
Dějepis DEJ 2       2
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie a ekologie CAE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2     4
Ekonomika EKO     2 1 3
Odborné předměty
Technická dokumentace TED 2       2
Materiály a technologie MTE 2       2
Základy techniky ZAT 3       3
Počítačové návrhové systémy PNA   2     2
Elektronika ELT   2     2
Elektrotechnická měření ETM     2   2
Číslicová technika CIT   3     3
Mikroprocesorová technika MIT     4 4 8
Řídicí technika RTE     2 2 4
Operační systémy OSY     3 3 6
Grafika a multimedia MUL   2     2
Webové prezentace WWW   2 2 2 6
Počítačové sítě POS     4 4 8
Programové vybavení PRV   3 3 3 9
Ročníkový projekt ROP       2 2
Praxe PRA 3 2     5
Celkem v ročníku 31 31 34 32 128