Nástrojař

23–52-H/01
hero-bg
hero-bg

Tříletý učební strojírenský obor přizpůsobený současným požadavkům praxe určený pro vzdělávání pracovníků ve výrobní sféře. Je vhodný pro manuálně zručné absolventy základních škol.
Absolventi zvládají praktické činnosti ve výrobě tvářecích a řezných nástrojů, upínacích a montážních přípravků. Ovládají ruční a strojní ostření nástrojů, měření strojních součástí, umí číst strojní výkresy. Získají návyky ručního obrábění kovových i nekovových materiálů. Zvládají strojní obrábění na soustruzích, frézkách, bruskách, obrážečkách a vrtačkách. Mají vědomosti o materiálech a jejich použití ve strojní výrobě. Osvojí si programování a obsluhu CNC soustruhů a frézek.

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
3 roky
Způsob ukončení:

závěrečná zkouška
výuční list
vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
autoelektrikář

V případě splnění určitých kritérií žáci získají motivační stipendium ve výši 700 Kč měsíčně a prospěchové stipendium 1 000 Kč za pololetí školního roku.
V rámci odborného výcviku mají možnost přivýdělku z produktivní činnosti.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 2 1 5
Cizí jazyk I CIJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Matematika MAT 3 1 1 5
Fyzika FYZ 2     2
Chemie a ekologie CAE 1 1   2
Informatika INF 1 1 1 3
Ekonomika EKO     2 2
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Odborné předměty
Technická dokumentace TED 2 1   3
Materiály a technologie MTE 2     2
Základy techniky ZAT 2     2
Strojnictví STJ   2 2 4
Technologie obrábění TOB   2 2 4
Strojírenská technologie STT   2 1 3
CAD systémy CAD     1 1
Nástroje a přípravky NSP   1 1 2
Odborný výcvik ODV 15 15 15 45
Celkem v ročníku 34 32 31 97