Elektronické řídicí systémy

26–41-M/01
hero-bg
hero-bg

Zcela nově koncipovaný elektrotechnický obor zaměřený na širokou oblast elektrotechniky. Žáci v nich získají obecné znalosti a dovednosti z oblasti elektrotechniky, výpočetní, automatizační a mikroprocesorové techniky.

První dva ročníky jsou společné, od třetího ročníku si žáci volí jedno ze zaměření:

Automatizační a řídicí technika seznamuje žáky s principem, vlastnostmi a konstrukcí snímačů, realizací spojitých a nespojitých regulátorů, použitím programovatelných automatů a robotů v praxi na nové robotické lince. Žáci si osvojí i práci s prvky inteligentních domovních instalací.

Komunikační technika nabízí vzdělání v oblasti teorie elektrických signálů, jejich zpracování a přenosu klasickou a optickou cestou a prostřednictvím elektromagnetického pole. Nedílnou součástí je princip mobilní telefonie a navigace. Žáci získají znalosti a dovednosti také z oblasti audiovizuální techniky.

Elektrické pohony a zařízení jsou zaměřeny na princip elektrických strojů a způsob řízení jejich parametrů – otáček, teploty, tlaku, výkonu atd. Důraz je kladen na využití bezkontaktního spínání a řízení za využití mikroprocesorové a výpočetní techniky.

Aplikované informační technologie poskytují vzdělání v oblasti výpočetní techniky, tvorby programů pro simulaci a analýzu činnosti elektrických obvodů, komunikaci mezi počítačem a podřízeným řídicím systémem. Součástí je i vzdělání z oblasti počítačové grafiky a tvorby internetových stránek.

Zaměření bude otevřeno při dostatečném počtu zájemců (min. 10 žáků).

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
4 roky
Způsob ukončení:

maturitní zkouška
maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
autoelektrikář

Absolventi tohoto oboru mají možnost získat za zvýhodněnou cenu přezkoušení dle § 5 vyhlášky
č. 50/1978 Sb.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3. 4.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 2 3 3 11
Cizí jazyk I CIJ 3 3 3 2 11
Občanská nauka OBN 1 1 1   3
Dějepis DEJ 2       2
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie a ekologie CAE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2 1 1 6
Ekonomika EKO     2 1 3
Povinně volitelný ČJ/AJ/MAT         1 1
Nepovinný ČJ/AJ/MAT   [1]       [1]
Odborné předměty
Matematika MAT 1       1
Technická dokumentace TED 2       2
Materiály a technologie MTE 2       2
Základy techniky ZAT 3       3
Základy elektrotechniky ZAE   2     2
Elektrotechnogie ETC   2     2
Číslicová technika CIT   3     3
Elektronika ELT   3     3
Počítačové návrhové systémy PNA   2     2
Elektrotechnická měření ELM   3 2   5
Použití PC v měřící technice PMT       3 3
Mikroprocesorová technika MIT     4 4 8
Samostatná projektová práce SPP     2   2
Ročníkový projekt ROP       2 2
Odborné předměty zaměření       9 9 18
Praxe PRA 3 3     6
Celkem v ročníku 32 33 32 31 128
Předměty ve volitelných zaměřeních
Aplikované informační technologie 1. 2. 3. 4. celkem
Řídicí systémy RSY     2 2 4
Inteligentní instalace INI       1 1
Webové prezentace WWW     2   2
Počítačové sítě POS       2 2
Tvorba aplikačního software ASW     3 2 5
Elektronické počítače EPO       2 2
Počítačová grafika GRA     2   2
Elektrické pohony a zařízení 1. 2. 3. 4. celkem
Řídící systémy RSY     2 2 4
Elektronika silnoproudých zařízení ESZ     2   2
Výroba a rozvod elektrické energie VRE     2 2 4
Řízení elektrických strojů RES     3 2 5
Senzorika SEN       3 3
Automatizační a řídicí technika 1. 2. 3. 4. celkem
Řídicí systémy RSY     2 2 4
Snímače a výkonové prvky pro aut. SVP     3   3
Regulační technika RGT       2 2
Silnoproudá zařízení SIZ     2 2 4
Robotika ROB       3 3
Průmyslové sběrnice PSB     2   2
Komunikační technika 1. 2. 3. 4. celkem
Elektronická zařízení EZN     2 2 4
Inteligentní instalace INI       1 1
Mikrovlnná technika MVL       3 3
Automatizační technika ATE     2   2
Telekomunikační technika TET     2 2 4
Audiovizuální technika AVT       2 2
Záznam elektických signálů ZES     2   2