Autoelektrikář

26–57-H/01
hero-bg
hero-bg

Absolvent je schopen samostatně vykonávat údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického a elektronického příslušenství motorových vozidel, používat měřicí a diagnostické přístroje.

Absolventi naleznou uplatnění v povolání autoelektrikář. Získané kompetence umožní absolventům pracovat v různých opravárenských provozech, autoservisech, ve stanicích technických kontrol a stanicích měření emisí, při provádění montáží, demontáží, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel, při obsluze diagnostických zařízení apod.

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
3 roky
Způsob ukončení:

závěrečná zkouška
výuční list
vysvědčení o závěrečné
zkoušce

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
autoelektrikář

Součástí vzdělávání je získání řidičského oprávnění pro řízení osobního a nákladního automobilu.

Žáci mohou za zvýhodněnou cenu získat další řidičské oprávnění, svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře CO2, svařování plamenem nebo obalovanou elektrodou a přezkoušení dle
§ 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 2 1 5
Cizí jazyk I CIJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Matematika MAT 3 1 1 5
Fyzika FYZ 2     2
Chemie a ekologie CAE 1 1   2
Informatika INF 1 1 1 3
Ekonomika EKO     2 2
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Odborné předměty
Technická dokumentace TED 2     2
Materiály a technologie MTE 2     2
Základy techniky ZAT 2     2
Elektrotechnika ELK   2   2
Elektronika ELT   2 1 3
Elektrická měření ELM   1   1
Elektrické příslušenství ELP   1 2 3
Automobily ATM   2 2 4
Technologie TEC   1 1 2
Řízení motorových vozidel RMV     2 2
Odborný výcvik ODV 15 15 15 45
Celkem v ročníku 34 33 32 99